அஸ்மி மோட்டோர்ஸ் வாடிக்கையாளர்களுக்கு🙏 🔥Fz ,R15,KTM,MTமுன் ரயர்-8000/= 🔥Fz,R15,MT15,KTM பின்ரயர்-12500/=

அஸ்மி மோட்டோர்ஸ் வாடிக்கையாளர்களுக்கு🙏 🔥Fz ,R15,KTM,MTமுன் ரயர்-8000/=

🔥Fz,R15,MT15,KTM பின்ரயர்-12500/=

🔥Pleasure,Activa,,Dio,Rayzr,Ray,Alpha,Facino,5200/=

🔥Discovery, Pulsar 150 பின் ரயர்7950/=

🔥Discovery ,Pulsar 150 முன் ரயர் 6400/= 🔥Platna பின் ரயர்7300/= 🔥Passion pro Glamour, Deluxபின்ரயர் 7650/= 🔥Ct100,Passionpro, Glamour பின் ரயர் ரியூப் 5350/= மிகக்குறைந்த விலையில் அனைத்து மோட்டார் வண்டிகளுக்குமான ரயர்களை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் விலைக்கழிவு. மொத்தமாகவும் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் தொலைபேசி இல🔥0771157448 ் அஸ்மி மோட்டோர்ஸ் கனகபுரம் வீதி கிளிநொச்சி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *